BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
КОНЦЕПЦИЯТА - БИОАКТИВ

ФИРМА ЕКО МАКС БИО-ЕООД

"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"


КОНЦЕПЦИЯТА-БИОАКТИВ
http://www.bioaktiv-bg.com

БиоАктив не е само препарат, това е концепция  начин на мислене продиктуван от важната роля на кислорода и въздействието му върху растенията, животните и микробните съобщества и ролята му в механизмите за подтискане или стимулиране на тяхното развитие . Защо се налага модифициране на биоценозите и каква е ползата от това ще научите в тази статия.
Това което прави впечатление на всеки който се запознава с продуктите на Био Актив е, че във всички препарати присъства и кислород. Полверизирана креда с активен кислород  магнезиев сулфат с активен кислород  във всички препарати присъства и кислород.
Защо е така:
 Кислородът е основната субстанция на живота. През последните хилядолетия нивото на кислород е паднало драстично до сегашните около 21%, достигайки до стойности в големите градове от порядъка на 17-18%. Ако нивото на кислород в атмосферата падне до около 7%, живот в сегашната му форма не може да продължи да съществува.
В балончета с въздух намерени в кехлибари на милиони години е открито съдържание на кислород над 38%, т.е. почти двойно по-голямо от днешното. Все повече учени започват да изразяват тревога, че животинските клетки  са предназначени да функционират при много по-висока концентрация на кислород във въздуха и поради това насищането на животинските организми  с кислород  днес е значително по-ниско от необходимото за да бъдат здрави, с нормално функциониращи органи и с добър метаболизъм.
Изследвания в различни сектори показват, че много проблеми на животинските организми се получават от липсата на достатъчно кислород в клетките.
Според учени, когато аеробни организми като нас са населили тази планета, нивото на кислород в атмосферата е било между 38% и 50%. В подобна високо оксидирана атмосфера микроорганизми като вируси, бактерии и други паразити, които днес ни атакуват не са могли да съществуват. С промените в климата и увеличаването на замърсяването на въздуха и храната ни, тези организми започват да се развиват все по-лесно  в атмосферата, клетките на животни, хора и растенията. По тази причина се твърди, че ако се добавя допълнително количество кислород чрез “BioAktiv” (добавка към храната на животните)  в клетките на животните ще има повече кислород  и това може сериозно да намали риска от разболяване.
Кръговратът на материята в природата се осъществява  благодарение на микроорганизмите,  които обитават екосистемите.
Концепцията за биоценозите (съобществата) се отнася към най-важните открития в екологичната теория и практика. Нейната същност се състои в това, че организмите от различните видове най-често формират организирани системи, а не са разпръснати безразборно върху земята.
Шелфорд определя съобществата като “някаква съвкупност, относително еднородна по таксономичен състав и външен облик”. Според Одум освен това биоценозата “ е с определена структура на хранителните връзки и на метаболизма”. Той нарича биотичното съобщество съвкупност от популации, които обитават определена територия или биотоп. Това е организационна единица (система) в смисъл, че има някои особени свойства, неприсъщи на изграждащите я компоненти (това са индивиди и популации). Биотичното съобщество е живата част от екосистемата.
Големите съобщества (major communities) са със завършена организация, която им осигурява относителна независимост. Те се нуждаят само от външен източник на енергия – от слънцето и практически не зависят от други, съседни съобщества.
Концепцията за съобществата има практическо значение, доколкото съществуването на даден организъм  зависи от неговото съобщество. Ето защо, ако искаме да контролираме даден вид (да го стимулираме или потиснем) е по-добре това да го направим чрез модифициране на съобществото му, а не чрез пряка атака, например чрез пестициди.
Точно този механизам на взаимодействие е в основата на концепцията БиоАктив за вода и почва. Препаратът БиоАктив отделя кислород и в следствие на това променя средата във водата и почвата. Започва постепенно изместване на анаеробните щамовете микроорганизми от аеробните както е показано на графиката /гр.1/.


Непосредственната полза от това е повече хранителни вещества в лесно усвоима форма  за растенията. Има и други допълнителни ползи от това като окисляване на патогенните микроорганизми и подтискане на денитрифициращите бактерии за намаляване на азотните загуби и мн. др.
Концепцията БиоАктив е ясна:
Чрез стимулиране на аеробните и подтискане на анаеробните микроорганизми БиоАктив лекува, оздравява и стимулира почвата и растенията, независимо дали се касае за смущения в растежа, недостиг на хранителни вещества, неблагоприятни климатични явления или увреждане на корените и листата. БиоАктив прави всичко това без да е необходимо внасянето на токсични химически вещества в почвата или  скъпи агротехнически мероприятия. Изходната суровина от която е направен БиоАктив е природен продукт (калциев карбонат) обработен по специална патентована технология от БиоАктив - Германия и след внасянето му в почвата и преминаване на неговата активност (отдаване на свързания кислород), той се превръща пак в природен  продукт (калциев карбонат) и не замърсява почвата.
Концепцията на БиоАктив за растения е сходна с гореописаната, но поради спецификата на растителна клетка и способността и да фотосинтезира е добавен магнезиев сулфат. Препаратът БиоАктив за растения представлява магнезиев сулфат с активен кислород. Хлорофилът в хлоропластите представлява белтък свързан с магнезий. Растения с магнезиев дефицит не могат да се развиват добре поради неспособноста да произвеждат достатъчно хлорофил. БиоАктив за растения може да се използва както за кореново така и за листно подхранване на растенията. И в този случай виждаме, че кислорода играе много важна роля. Той предпазва растенията от болести (окислява патогените анаеробни микроорганизми) и стимулира полезните микроорганизми.
Защо е важно това?
Важно е защото сега  човечеството  живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. Предлаганите от нас биоактивни  препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за трансформацията на органичните вещества, като подсилват самопочистващата се способност на природата - вода, почва, растения.
Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологични продукти в различни отрасли. Биотехнологията и по-конкретно микробиалната технология имат голямо социално-икономическо значение. Благодарение на свойствата на хидробионтите и хидробиоценозите да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати бе създадена технология за възстановяване равновесието в екосистемите. Механизма на действие е аналогичен както при почвата. Чрез БиоАктив се стимулират аеробните микроорганизми и по този начин се възстановява баланса (равновесието) в екосистемите. Сред преките въздействия от всестранната дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водната среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем.
Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чийто метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид.
Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас продукти може да бъде възстановено равновесието в екосистемите. 
Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.e. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/. В мащабите на хидросферата бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното, а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите.
Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативно върху водните обитатели. С предлаганите от нас продукти БиоАктив за вода (езера, рибарници, язовири и др.)  могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бентала и проблемите от непосредственото антропогенно въздействие. С БиоАктив могат да  се решават много сериозни проблеми с еутрофикацията по един екологичен, ефективен и ефтин начин. Еутрофикацията (акумулиране на биогенни елементи –предимно азот  калий и фосфор) стимулира израстването на водорасли и др. растения във водоемите. Те от своя страна изконсумирват разтворения кислород във водата и рибите, и другите хидробионти умират. БиоАктив осигурява  достатъчни  количества кислород  и по този начин предпазва водоемите от изпадане в анаеробно гниене с отделяне на газ метан и сероводород  и загиване на водните обитатели. БиоАктив е икономически изгоден за сметка на високата активност на препаратите при ниски дози на влагане.
В заключение може да кажем, че липсата на кислород и магнезий при растенията е основен проблем и сериозна пречка за нормалното им развитие. Ползването на БиоАктив може  да реши тези проблеми и да осигори нормални условия за развитие на животните и растенията.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg